Notulen 29e Algemene Ledenvergadering De Greb

Vergaderdatum  :  Donderdag, 13 november 2014        
Plaats                 :  Clubhuis VSC De Greb, Groeneveldselaan
Tijd                     :  19.30 uur
logo de greb 175


1. Opening, welkom en presentie

De voorzitter, Piet Doornbos, opent de vergadering om 19.30 uur.

Dit is de eerste ALV in het eigen Clubhuis van VSC De Greb.

Afmeldingen:
Frans Davelaar, Cora Vermeer, Anton Veldhuizen

2. Vaststellen agenda:

Geen extra punten


3. Mededelingen bestuur:

De voorzitter Piet Doornbos deelt mede dat hij zich na de lopende termijn, dus voor het seizoen
2015-2016 niet meer herkiesbaar zal stellen.
De penningmeester, Andrea Lauschus, deelt mede dat zij zich na de lopende termijn, dus voor het seizoen 2015-2016,niet meer herkiesbaar zal stellen.

2. Notulen ALV 20 november 2013 : Geen opmerkingen

3. Terugblik

De voorzitter houdt een korte terugblik op het afgelopen jaar:

In het seizoen 2013-2014 is er helaas wederom geen ijsperiode geweest, men heeft om deze reden ervoor gekozen om ook geen vrijwilligers BBQ te houden.
Wel zal er op 17.01.2015 een Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis worden gehouden. De uitnodiging volgt per e-mail.
Het bestuur is voornemens om 1x per maand een “Clubavond” te organiseren. Deze zullen plaatsvinden op de 1e vrijdag van de maand van 19.00-22.00 uur. Een “herinnering” voor deze clubavond zal telkens op de website worden gepubliceerd en via een digitale nieuwsbrief onder de aandacht worden gebracht.
De eerste inloopavond zal plaatsvinden op 12.12.2014.
Mocht er een schaatsperiode komen, komt de Clubavond uiteraard in deze periode te vervallen.

Nominatie sportvrijwilliger: In 2014 was Jan Hardeman door de Greb genomineerd als vrijwilliger van het jaar. Het bestuur stel voor om voor 2015 Nel van Beek als sportvrijwilliger van het jaar te nomineren. Nel zorgt er immers altijd voor dat wij er gezellig bij zitten en het ons aan niets ontbreekt. Ook tijdens evenementen kan de Greb altijd op haar rekenen. Het voorstel om Nel van Beek te nomineren wordt goedgekeurd.

Wij staan even stil bij het feit dat het inmiddels 1 jaar is geleden dat Rein van Doorn is overleden. Rein was een van de drijvende krachten achter de bouw van het clubhuis en het is dan ook bijzonder verdrietig dat hij deze eerste vergadering in het clubgebouw niet meer mocht beleven.

Piet is naar de vergadering van de KNSB geweest. Deze dag werd verzorgd in de vorm van workshops. Het ging voornamelijk over: vormen van combinatie-verenigingen (Schaatsen en Skeeleren), financiele zaken (vinden van sponsoren), relatie met de gemeente. De toegevoegde waarde van deze dag voor de Greb was niet erg groot

Schouwformulier: De problemen met de banen lijkt ‘beheersbaar’. Er is door de gemeente, sportservice en de Greb (voorzitter) een inspectie geweest van de banen. Het asfalt voor het skeeleren is van matige kwaliteit. Lekkage kon niet worden vastgesteld. Er is een schouw- rapport (door de gemeente) opgemaakt. De betrokken partijen konden zich vinden in de conclusies en aanbevelingen en hebben akkoord gegeven. Echter: een winterperiode/schaatsperiode zal de ultieme tetst zijn voor de banen, m.n het Ovaal.

De skeelerafdeling komt niet echt op gang. Wij hebben wel een aantal skeeler/combinatieleden maar er worden niet echt activiteiten ontplooit. Wij hopen hier in het nieuwe seizoen meer succes te kunnen boeken.
Onze banen zijn het afgelopen zomerseizoen gebruikt voor trainingen door de teams van Brandt Loyalty en Stressless. Beide teams zijn erg tevreden over onze accommodatie en willen volgend jaar terug komen.

Skeelerseizoen 2013/2014:
De baan is/was op maandag, woensdag en vrijdag open voor onze leden.
Er is een poging geweest om een skeelerclubje voor de woensdagavond te vormen – helaas kwam dit niet echt van de grond. De skeelercommissie gaat proberen om dit nieuw leven in te blazen.
Piet geeft een korte toelichting op het verloop van het skeelerseizoen. Er valt alleen weinig positiefs te melden.. skeeleren komt gewoon niet echt van de grond en het ontbreekt aan mensen die de kar echt willen en kunnen trekken.

4. Financieel Jaarverslag

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. De vereniging staat er ondanks de bouw van het clubhuis en het ontbreken van een ijsperiode, nog steeds goed voor.


Gezien het feit dat wij geen invloed op het weer hebben, en dus geen ijsperiode kunnen “veroorzaken” is het echter van belang om andere activiteiten te ontplooien teneinde de lopende kosten van het Clubhuis te kunnen dragen.
Het bestuur is derhalve op de achtergrond al in gesprek met diverse partijen welke interesse hebben aan het gebruik van het Clubhuis (huur) en/of de banen.

Kascommissie:

Gerben Stellingwerf en Jan van Daalen hebben de kas gecontroleerd. Zij adviseren om decharge te verlenen aan de penningmeester.
-       benoeming nieuwe kascommissie
-    Jan van Daalen en Klaas Vermeer.
-    Wim Roosendaal is reserve lid.


Begroting 2014/2015
Geen bijzondere vragen of opmerkingen.


5. Schaatsperiode 2014/2015

De baan heeft afgelopen week onder water gestaan. Ondanks het feit dat de baan nog steeds water verliest, hopen wij toch tijdens een volgende ijsperiode volop gebruik te kunnen maken van het ovaal en het vierkant. Evt. zou “bijpompen” voldoende moeten zijn om het verlies op te vangen.


Rondvraag:

Kees Heij vraagt of het een optie is om ook bezoekers tijdens een ijsperiode te laten betalen. Dit om ongeregeldheden met “ongewenste bezoekers” c.q. ongewenst gedrag te voorkomen.

In het algemeen “voelt dit niet goed”. Immers ouders/grootouders komen graag kijken naar het gebeuren op de schaatsbaan. Vooralsnog hopen wij dat BOA’s een optie en een uitkomst zullen zijn.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.